สำนักบริหาร
บัญชีการเงินและทรัพย์สิน
บริหารหลักสูตร
บริการและกิจกรรมนักเรียน
อภิบาลแพร่ธรรม

 

อภิบาลและแพร่ธรรม  

 

1.สนับสนุนและพัฒนาระบบและกระบวนการที่สร้างจิตสำนึกดีให้กับนักเรียนและบุคลากรปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา
เป็นศาสนิกชนที่ดี  สร้างและส่งเสริมการปฏิบัติตามคุณค่าและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร (ม.๑)

2.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทางศาสนา  พัฒนาระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณค่าต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ (ม.๑๕ ตบ. ๔,๖)